Britannia Schacht V in Probstau

Braun coal mine in Teplitz - Turn in Nord Bohemia

Aussig shipyards for coal ships 1885

EMERAN Schacht in Bilin

Britannia and Doubravka (Schlössberg) castle from Probstau

Sludge pit at the mining heap "Britannia"

Former railway siding Britannia Probstau

A Year before first tower of Britannia mine was built.

Britannia

This work is dedicated to all who lived and died for building a modern European industry in the brown coal mines of Probstau, Marienshein, Teplitz, Turmitz and Brüx in Northern Bohemia. •  Toto dílo je věnováno všem, kdož žili a umírali při budování moderního evropského průmyslu v hnědouhelných dolech Proboštova, Bohosudova, Teplic, Trmic a Most v severní Bohemii.

Original song lyrics

Clouds of steam
shining flames
awakening

It rains
like every winter’s day
in the shipyard
pounding to the beat
clamour in the dawn
resounding river’s banks
like hunred rails
clanging to the steel

Working hard like every time
dirty faces and white eyes
shining in the dark
Mighty Albium
calling hundreds of them in rows
to build a road
raising to the stars

Every breath of steam
every courageous dream
stay forever in her mind (mines)
the pride cemetery
of those who have decided here
put their fate into her arms

Look at them
they never want to end
and they are young
   their love keeps growing
century of steam is coming
and spinning wheels at higher speed

Every day
they descended to her heart
to sneak a piece of her
virtuous and petrified blood
It looks like it’s a miracle
it’s growing,
that’s just the start

Refrain 2:

When sundown laid
crimson shadows to her eyes
engangement (is) not over
embrace last forever
not matter that you cry
and how silly it will be
she wants to hold you
that night at Britannia

When sundown laid
crimson shadows to her eyes
engangement (is) not over
that night last forever
no matter to cry
and how silly it be
she encourages you
that night at Britannia
clod night at Britannia

Český překlad významu

Oblaka páry
zářící plameny
probuzení

prší
jako každý zimní den
v loděnici
buší do rytmu
hluk při svítání
rozeznívá břehy řeky
jako stovky kolejnic
zvonících do oceli

pracují tvrdě jako v každý čas
zaprášené tváře a bílé oči
září ve tmě
slavné Albium
volá jich stovky do řad
vystavět cestu
vedoucí ke hvězdám

Každé nadechnutí páry
každý odvážný sen
zůstává navěky v její mysli (dolech)
pohřebiště pýchy
těch co se zde rozhodli
vložit svůj osud do jejího náručí

Pohleď na ně
nechtějí aby to zkončilo
oni jsou mladí
   jejich láska pořád roste
století páry přichází
a roztáčí kola na vyšší rychlost

každý den
oni sestupují do jejího srdce
uloupnout kousek její
ctnostné a zkamenělé krve
vypadá to jako zázrak
ale roste to
a je to teprve začátek

Refrén 2:

Když soumrak pokládá
karmínové stíny do jejích očí
zásnuby nekončí
objetí trvá navždy
nezáleží na pláči
a jak je to bláhové
ona tě chce stále objímat
ta noc na Británce

Když západ pokládá
karmínové stíny do jejích očí
zásnuby nekončí
ta noc trvá navždy
nezáleží na pláči
a jak je to bláhové
ona tě povzbudí
ta noc na Británce
chladná noc na Británce

First sudio version (take 4)

by EXXE | Britannia soundtrack

Third instrumental take

by EXXE | Britannia soundtrack