A Broken dream

Narrator announces A. Huxley interview.
Komentátor uvádí rozhovor s A. Huxleyem.
New Grasslands
In front of me
is still endless fence
No hope,
there is no time for deliverance
we graze the grass like
our  reward
for being quiet
in the “Brave new world”

You’re try to pick up
from the ground
the rest of plants
that´s still being grown
they feed you with everything you need
but there’s no need
know what it mean

Refrain:

When we are young we wanted to know
everything more and better.
The need to know it was too strong.
And we had hope. Whenever.

We believed proudly
That Knowledge fills the soul.
And we were wrong.

Many years has passed by
and they easily defeated us.
They understood that we are still
saturated with grass.
We believed the nonsense,
that enough senses  brighten up
our dirty minds.

Přede mnou
je stále nikde nekončící ohrada
Není naděje
a není čas na vysvobození
přežvykujeme trávu jako
naší  jedinou odměnu
za to že jsme klidní
v “Hrdém novém světě”

Pokoušíš se sebrat
ze země
zbyteček květin
co jsou  ještě pěstovány
oni  tě krmí vším po potřebuješ
ale není zapotřebí vědět
co to znamená

Refrén:

Když jsme mladí, chtěli jsme víc a víc vědět.
Potřeba znát to bylo příliš silná.
A my jsme měli vždycky naději.

Pyšně jsme věřili,
že vědění naplňí duši.
A my jsme se mýlili.

Mnoho let uplynulo
a snadno nás porazili.
Pochopili, že jsme stále
nasyceni trávou.
Věřili jsme v nesmysl,
že dostatek vjemů rozjasní
naše špinavé myšlení.

Three different ones
Over the town
in sky apartments
lazing years
blazing steel in their eyes
with delight from hover
watching over and over

Unfortunately
when you’re rich
you don’t have much time
No time to deal
with the basic question:
Who we are?

They cook meals
from deceiving and lies
to separate
from crowd buzz
call they   dogs
from the quarters

Behind the  quarters
watch them sheeps
spending all of their
time buying things
Solving problems
with brand new grass
you can look into their
wild staring eyes

Now let the Dogs out!

In front of Tower
in the Dogs Department
they tear meat
from dead bodies and souls
of those who want fled the trap
who’s not satisfied

Nad městem
v nebeských apartmánech
lenoší roky
ocel se blyští v jejich očích
s požitkem ze vznášení
pořád a pořád pozoruj

Bohužel
když jsi bohatý
nemáš dostatek času
žádný čas na zabývání se
základní otázkou
Kdo jsme?

Oni vaří pokrmy
z klamání a lží
pro  stranění se
od hučení davů
zavolají psi
z ubikací

Před ubikacemi
je pozorují ovce
Tráví veškerý svůj čas
nakupováním věcí
řešením problému
s uplně novou trávou
mužeš se podívat do jejich
šíleně civících očí

Tak vypusťte psy!

Před věží
v oddělení psů
párají maso
z mrtvých  těl a duší
těch co chtěli opustit past
těch co nebyli spokojeni

Shatter in that Hive

Let your mind to flow
far away from here
Now you find the key
To break the lazy midday
Overturn this chairs

these doors remained closed
You have to explore it
Maybe they lead out of hive
There is nothing to regret
no time to hesitate

—-ref—-

when you ran out
of those open doors
you were surrounded
by  pleasant feeling

When you leave
that confused
noisy room
every breath
is surprisingly sweet

there Is nothing to hide
…. you feel it so nice
Now Is comming the time
To shatter in that hive

Nech svou mysl plynout
velmi daleko odsud
tak najdeš ten klíč
rozseknout líné poledne
zpřevracet ty židle

ty dveře zůstavaly zavřené
můžeš je prozkoumat
možná že vedou z toho úlu
není čeho litovat
není čas váhat

—-ref—-

když jsi vyběhnul
z těchto otevřených dveří
jsi obklopený
tímto příjemným pocitem

Když jsi opustil
tento zmatený
hlučný pokoj
každé nadechnutí
je překvapivě sladké

nemáš co skrývat
…. cítíš to tak krásně
nyní přichází ten čas
roztřískat to v tomhle úlu

In the Gardens
Grass in haze
walk and graze
we feeding our dream all day
until the night
and we are safely closed

therefore we spend many hours
in the sight of the towers

The pigs are high
Watch them fly
we are numb and decieved by the
laws of this farm
and we are forced to obey

But with our own direction
comfort, satisfaction

It can´t be all
What bounds our world
there must be a hole
lead to another land
a country full of charming

 

PART  II-

now
is a good time to be bold
and leave the herd now
and a fence of decieving and lies

You left the crowd that flows
down to the river
of true oblivion

but there
on the Highlands
is the more breathable air
and the dogs are maybe out

Tráva v mlze
chůze a pastva
krmíme své sny celý den
až do noci
a jsme bezpečně zavření

proto trávíme  mnoho hodin
v hledáčku věží

Prasata jsou na výši
sleduj jak letí
jsme pohodlní a oklamaní
zákony této farmy
a jsme přinucení se poddat

naším vlastním směřováním
pohodlím a uspokojením

To nemůže být všechno
co obklopuje náš svět
musí existovat díra
vedoucí do jiné země
do kraje plného krásy

 

 

Část druhá

teď
je dobrý čas být odvážný
a opustit stádo teď
skrz bariéru  klamů a  lží

Ty jsi opustil  dav co proudil
dolů k řece
pravého zapomění

Ale tam
na Výšinách
je dýchatelnější vzduch
… a psi jsou možná pryč

River of Oblivion

Grass in haze
walk and graze
we feeding our dream all day
until the night
and we are safely closed

therefore we spend many hours
in the sight of the towers

The pigs are high
Watch them fly
we are numb and decieved by the
laws of this farm
and we are forced to obey

But with our own direction
comfort, satisfaction

It can´t be all
What bounds our world
there must be a hole
lead to another land
a country full of charming

 

PART  II-

now
is a good time to be bold
and leave the herd now
and a fence of decieving and lies

You left the crowd that flows
down to the river
of true oblivion

but there
on the Highlands
is the more breathable air
and the dogs are maybe out

Tráva v mlze
chůze a pastva
krmíme své sny celý den
až do noci
a jsme bezpečně zavření

proto trávíme  mnoho hodin
v hledáčku věží

Prasata jsou na výši
sleduj jak letí
jsme pohodlní a oklamaní
zákony této farmy
a jsme přinucení se poddat

naším vlastním směřováním
pohodlím a uspokojením

To nemůže být všechno
co obklopuje náš svět
musí existovat díra
vedoucí do jiné země
do kraje plného krásy

 

 

Část druhá

teď
je dobrý čas být odvážný
a opustit stádo teď
skrz bariéru  klamů a  lží

Ty jsi opustil  dav co proudil
dolů k řece
pravého zapomění

Ale tam
na Výšinách
je dýchatelnější vzduch
… a psi jsou možná pryč

They divide us

withdrawal from the herd
whenever you think
when you are able
to convict their simple tricks

you’re fascinated by
this truly elegant ease
how we can be faithful
and diligent sheeps

still obediently
we dont want to do
but we are going in lines
but they assured us
that thinking is wasting our time

but once was times
when everyone had home
with those  who loved him
and the fence just around the yard

but now we and them
each in their own hole
therefore no one comes to dinner
and we are starving

and we’re going down
and they go down
but the dinner is gone

Vytržený ze stáda
kdykoliv přemýšlíš
když si schopen
rozpoznat jejich jednoduché triky

Jsi fascinován
tou skutečně elegantní lehkostí
s jakou my jsme hodné
a poslušné ovce

stále poslušně
nechceme to to dělat
ale chodíme v řadách
ale oni nás ujištují
že přemýšlení je mrhání našeho času

ale dříve byly časy
kdy každý měl domov
s těmi co ho měli rádi
a ohradu možná tak okolo dvorku

ale teď, my i oni
každý ve své vlastní díře
proto nikdo nepřichází na večeři
a  my hladovíme

a my jdeme dolů
a oni jdou dolů
ale už je po večeři

Passing a Hole
We have to go through this
fence hole right here
until the breeze drives them to laziness.
Without a single breath,
quietly sneak slowly around them.
Let them  down.
you never looked so drawn

They get up and growls.
Their  teeth are out

Musíme projít skrz
díru v plotu právě tady
dokud vánek je nutí lenošit
bez jediného nadechnutí
se potichu proplížit okolo nich
Nech je spát
Nikdy jsi nevypadal tak ustaraný
Oni vstávají a vrčí

Don´t wake  the swans

Don´t wake the swans
until they cover their sightings.
Don´t be so sweet
if you can never keep it, anymore

Tears in petrified eyes,
lots of insincere smilings.

That’s what’s left of you
when the gate was closed
in that night.

Now you can finally find
this almost simple reason
why to fight
just for a while.

Nevzbuď labutě
dokud si nezakryjí jejich výhledy
Nebuť tak sladká
když to nemůžeš zachovat

slzy ve zkamenělých očích
spousty neupřímných úsměvů

to je to co zbylo po tobě
když se brána zavřela
ten večer

ale konečně můžeš najít
tento téměř jednoduchý důvod
proč bojovat
ještě alespoň chvíli

Dogs in Packs
decide to hide
or run away
there’s no time to explain
when we stay at rest, it can be
considered as mistake

either now
or never
we have no chance together

and I still believed
they just patrol over the street
that they have corporate meat
that they will not catch you or me

thereby

but now it just looks like that
we are their prey today

dogs have a
precisely prescribed role
they always goes hungry for action
thereby increasing their zeal and
always achieving their goal

our chances are uncertain

Rozhodni se zda se schovat
nebo utíkat pryč
není čas to vysvětlit
když zůstaneme v klidu
možná to budou
považovat za omyl

teď
nebo nikdy
společně nemáme šanci

Já vždy věřil
že oni pouze hlídkují po ulici
že mají korporátní maso
a že nebudou teď žrát mě

ale teď to vypadá
že jsme jejich dnešní kořist

psi mají přesně
popsanou roli
vždy jdou do akce hladoví
a to zvýší jejich dravost
a vždy dosáhnou cíle

Good old Pig
everything was silent
I walk slowly down the street,

forlorn
desolated

but somewhere inside the tower
I hear distant screeches

what happened then
was like a mad dream
maybe it was a fever of fear

he appeared in the light
of the entrance
he looked around to see if anyone was looking

and spoke to me

Všechno je ztichlé
a já jdu pomalu ulicí

opuštěný
a zdrcený

ale uvnitř věže
slyším vzdálené šramocení

co se stalo potom
je jako šílený sen
možná je to horečka z toho strachu

ukázal se ve světle vstupu
a podíval se zda nás nikdo nesleduje
a promluvil ke mě

Porgy´s Castle

everything was silent
I walk slowly down the street,

forlorn
desolated

but somewhere inside the tower
I hear distant screeches

what happened then
was like a mad dream
maybe it was a fever of fear

he appeared in the light
of the entrance
he looked around to see if anyone was looking

and spoke to me

Všechno je ztichlé
a já jdu pomalu ulicí

opuštěný
a zdrcený

ale uvnitř věže
slyším vzdálené šramocení

co se stalo potom
je jako šílený sen
možná je to horečka z toho strachu

ukázal se ve světle vstupu
a podíval se zda nás nikdo nesleduje
a promluvil ke mě

Porgy´s March

Instrumental.  

We recognize the fact that pigs produce food for dogs from their own meat.

Instrumentální.

Poznáváme skutečnost, že prasata produkují jídlo pro psy ze svého vlastního masa.

Deplorable restless Mind

we bleed
from wounded heart
and then
there is remain
deplorable restless mind

you feel nothing
but you want to name that feeling
pain is slowly fade away
hope no longer binds you
tears will cry  in quiet day

we all want a freedom
from those intrusive naked feelings
an attempt to change our mind
it is wasting oour time
we have already decided

we feel nothing
but we can name that feeling
“ascending stonyness of the heart”
on forehead we have a sign
and the beast will find us
doing right

deep in your soul
there were few empty rooms
for a true ultimate
love of your life
now they are crowded
but no one is in them
to make sense to your lonely days

and now no matter how you try
is just like pricking into dead meat

my krvácíme
ze raněného srdce
a pak zůstává jen
zavrženíhodná roztěkaná mysl

cítíš nic
ale chceš tento pocit pojmenovat
bolest se pomalu vytrácí
naděje už tě nesvazují
slzy oschnou
v tichém dni

my všichni chceme svobodu
od těch rušivých nahých pocitů
pokus o změnu mysli
je plýtvání časem
my jsme se již rozhodli

necítíme nic
ale našli jsme jméno pro tento pocit
“sílící kamenitost srdce”
máme znamení na čele
a šelma nás nalezne jak
děláme vše správně

hluboko v tvé duši
je pár prázdných míst
pro úplnou a dokonalou
lásku tvého života
nyní jsou už přeplněné
ale nikdo v nich není
kdo by dal smysl tvým prázdným dnům

je jedno jak se budeš snažit
je to jako píchání do mrtvého masa

Childhood´s End

When I was a child
I felt a permanent worries
about entire world
about the choices we will have to make

about how to be fair
I was hoping that we were guided
by a shepherd who wants
to take solicitous care of his sheeps

all new things in my life
were a little scary for me
from the corridors of the school
to countless numbers of planets and stars

but at the end I realized that
it was useless to try
because my life
was not controlled by me

Part 2.

That night I was
on my knees the
last time  went out together
for that words you told to me
we had lost it forever

The night was so dark
like the darkness of your soul
and it was wrong

You told me here
with a quiet calm:
“Don’t convince me now.
I just wanted to
show you a dream
but we don´t be together
I hate
waking up with someone
Better  sleep alone.”
that night was gone

Když jsem byl dítě
cítil jsem neustálé obavy
o celém světě
o volbách, které budeme muset udělat

o to, jak být spravedlivý
Doufal jsem, že jsme byli vedeni
pastýřem, který chce
převzít starostlivou péči o své ovce

všechny nové věci v mém životě
byly pro mne trochu děsivé
z chodbiček školy
k bezpočtu planet a hvězd

ale na konci jsem si to uvědomil
to bylo zbytečné vyzkoušet
protože můj život
jsem neovládal já

Část 2.

Ten večer jsem byl
na kolenou
naposledy jsme spolu šli
za ta slova, kterou jsi mi řekla
my jsme to navždy ztratili

Noc byla tak temná
jako temnota tvé duše
a bylo to špatné

Řekla jsi mi tady
s klidným chladem:
“Teď mě nepřesvědčuj.

 Jen jsem ti chtěla
ukázat  sen,

ale stejně nebudeme spolu
nesnáším
probuzení s někým
Je lepší spát sama.”
a noc byla pryč

Forest intermezzo
Out of the time
a distant dream  comes to life
and it is not over
remember a day
we went down along the stream
of waters from underground

and then

we listened to the old lamp radio
that played in the backyard
and we hung the tapes across the field
but
it was a dream

When the  clouds in the valley
is rolling down
and damp in the shadows
dripping water under the stones
Then the smell of these forgotten years
emerge as the echoes
like the sadness in your ears
And you hope
and you need
that we  both
can be free

Mimo čas
vzdálený sen ožívá
a tím to nekončí
vzpomeň na ten den
šli jsme podél proudu
vod z podzemí

a potom

jsme poslouchali staré lampové rádio
co hrálo na dvorku
a věšeli jsme pásky všude po poli

ale
byl to jen sen

když mraky v údolí
se valí dolů
a sráží se ve stínech
kapání vody pod kameny
potom vůbě těch zapomenutých let
se ozývá jako ozvěny
a jako smutek v tvých uších
a ty doufáš
a potřebuješ
že my oba
můžeme být volní

They still have a heart

it is too late
grazing was ended
What’s going on,
it depending
on the momentary state
of their mind.

you must run into big circles
lazy sheeps drive
to their homes
and
until you do it,
so you can take 
your piece of time

every year
in the same way
obedience
binds you like
a steel
but you must do it
because your home
depending on their
corporate meals

there is nobody here
who wants to care
that they still have a heart
they always stand
on
their
outer side
of the fence

they have the command to bark
to anyone
who wants cross
barbed wires

cross the river,
then to census

Už je pozdě
pastva končí
co se bude dít
to závisí
na momentálním stavu
jejich myslí

musíš běžet ve velkých kruzích
líné ovce hnát
do jejich domovů
a
až to uděláš
tak si můžeš vzít
svůj malý kousek času

každý rok
stejným způsobem
poslušnost
tě svazuje jako
ocel
ale musíš to dělat
protože tvůj domov
závisí na jejich
korporátních jídel

Není tu snad nikdo
kdo by se chtěl zajímat o to
že oni pořád ještě mají srdce?
oni stále stojí
na své
vnější straně
ohrady

a mají příkaz štěkat
na každého
kdo chce překročit
ostnaté dráty

Remeber the ewe
(postfactic blues)

one drop drops down window
differently from the others
you are watching backyard through a rain
and
passion no longer matters

every other drop
can make us
more indifferent
we like those messages
that should never be sent

you have throw away our simply love
as a worn-out fashion
endless stream of faces
has become our obsession
burning our painful memories
they fall as leaves from the trees

With a deplorable self-abuse
torture yourself with feelings
but feel that you are still being used
for her immediate whims
this is your own small post-factic blues
but you have nothing else to choose
from this world

Jedna kapka stéká po okně
jinak než ty ostatní
díváš se na dvorek skrze déšť
a touha už nic neznamená

Každá další kapka
nás činí
více lhostejnými
líbí se nám zprávy
které nikdy neměly být odeslány

zahodila jsi naší lásku
jako obnošenou módu
nekonečný proud tváří (a zbytečných novinek)
se stal naší posedlostí
pálíš své bolestivé vzpomínky
a padají jako listí ze stromů

se zavrženíhodnodnou sebetrýzní
mučíš se pocity
ale cítíš že jsi stále používán
pro její okamžité rozmary
to je tvé malé postfaktické blues
ale nemáš nic jiného na výběr
na tomto světě

Vice Versa
just like a shabby scarecrow
you crawl into your town
all curtains are still down

awakening turns into a dream
and love turn
into hate
frees are turned into slaves
trust turns to
indifference

on the scrap heap
you eat your meal
nothing is as it seems
you’re not
where you wanted to be

the excess is turned into emptiness
effort turns in vanity
fall in love – to insanity
you don’t know now
whether it makes sense to sing

you know that everything is reversed

it’s a morning walk across the fields
feets are wet from  the dew
you are aware of something new
that the fences are now so in vain
maybe it’s because
that they never existed

stejně jako ošuntělý polní strašák
se plížíš do svého města
všechny záclony jsou stále dole

probuzení se změní v sen
a láska se otočí
do nenávisti
osvobození se stávají otroky
důvěra se změní
v lhostejnost

na hromadě šrotu
jíš své jídlo
nic není tak, jak se zdá
nejsi
kde jsi chtěl být

přebytek se stává prázdnotou
úsilí se změní v marnost
zamilovat se – v šílenství
a teď nevíš
zda má ještě smysl zpívat

víš, že všechno je obráceno

je to ranní procházka po polích
nohy se máčí rosou
a ty zjištuješ něco nového
že ohrady jsou nyní tak zbytečné
možná je to proto
že nikdy neexistovaly

A Bold decision
maybe the problem is grass
you see, he has too many types
and they give it to us
in an amount bigger than can be eaten

but when I thought about it
that they make us live lonely
it always makes us go in the wrong direction
that we should never be united

Because if we could live
according to your own wishes
according to their own feelings
we would not follow their path

Looks like we have everything
even more than anything
but it’s just an illusion because
they use their power
keep us behind the fence

možná že problém je tráva
vidíš, má příliš mnoho typů
a oni nám jí dávají
v množství větším než je možné sníst

ale když jsem nad tím přemýšlel
že oni nás nutí žít samotářsky
nutí nás vždy jít špatným směrem
abychom nikdy nebyli jednotní

Protože kdybychom mohli žít
podle svých vlasních přání
podle svých vlastních pocitů
nenásledovali bychom jejich cestu

Vypadá to, že máme všechno
dokonce více než všechno
ale je to jen iluze, protože
oni využívají svou moc
nás držet za ohradou

Take your Time again
All the time on the way

You’ve already crossed
the famous grasslands
also the shadow of your past
and the chasing dogs have lately lost you
no longer follows your tracks
Right time to find a place
to hold on. Then
just look around what to see
Completly new old world  bless
and hurts you, but
You’re where want to be

You sit in front of a small campfire
that burning your mind
You maybe look so weak and tired
but you perfectly found
That
the flames can slowly eat the sorrow
And then darkness cant see
But even the way was narrow
You’re where want to be
take your time

you left behind your expectations
and so-called Friends
walk alone is like an invitation
to leave the world behind the fence
when the dawn engulfs hungry searchlights
the herdsmen follow their staff
the first rays of the sun show good ones
to bring you a life

There just remain a few unspoken
thoughts from closely tied soul
A memorial of desperation
carved into a stone
A remaining chance to make things better
A try to save the last piece
Silly try how we could meet together
on the right way at least
one more time

Celý ten čas na cestě

Už jsi překročil
slavné pastviny
a stín tvé minulosti
a  honící psi už tě konečně ztratili
už tě konečně nestopují
Správný čas najít si místo.
k zastavení. A
jen se rozlédnout okolo co je vidět-
Kompletně nový svět tě   oblažuje
i děsí, ale
jsi tam kde jsi chtěl být

Sedíš u malého táboráčku
to hoří tvé myšlenky
možná vypadáš trochu slabý a unavený
ale dokonale jsi pochopil
že
plameny můžou pomalu ujídat smutek
temnota pak nemůže vidět
a i když cesta byla úzká
tak jsi tam kde jsi chtěl být
tak odpočívej

Zanechal si za sebou svá očekávání
a takzvané přátele
jít sám je jako pozvánka
jak opustit svět za ohradou
a když úsvit pohltí hladové světlomety
to pastevci pronásledují své stádo
tak první paprsky slunce ukážou to dobré
co ti dává život

Ale zůstává zde něco málo nevyřčeného
myšlenky z úzce sevřené duše
památník beznadějě
vytesaný do kamene
Zbývající šance udělat to lépe
Pokus zachránit poslední kousek
Bláhový pokus jak bychom se mohli setkat spolu
na správné cestě
ještě alespoň jedenkrát